Apiterapie, Fitoterapie si Aromaterapie

Statutul S.R.A.

STATUTUL ASOCIAŢIEI „SOCIETATEA ROMÂNǍ DE APITERAPIE”

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei nr.26 din 30 ianuarie 2000, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 cu modificările ulterioare, în temeiul art.17 lit. l din Statutul în vigoare al Asociaţiei, s-a întocmit prezentul statut ce cuprinde prevederile referitoare la organizarea şi funcţionarea Asociaţiei, prevederi ce se completează cu dispoziţiile cuprinse în actele normative enumerate mai sus.

 

Capitolul I. Denumire, formă juridică, scop şi obiective

Art. 1 Denumirea Asociaţiei este „Societatea Română de Apiterapie (S.R.A.)”

Art. 2 S.R.A. este persoana juridică română de drept privat, organizată ca asociație profesională multidisciplinara cu caracter stiintific si educational, neguvernamentala, apolitica, nonprofit.

Art. 3.

3.1. Sediul S.R.A. este in orasul Măgurele, str. Nucilor nr. 3, jud. Ilfov.

3.2. Sediul S.R.A. va putea fi modificat pe baza hotărârii Adunării Generale ordinare, care este competentă să decidă şi cu privire la constituirea de filiale în Bucureşti sau în alte localităţi din România, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Art. 4.

4.1. Durata de functionare a S.R.A. este nelimitată.

4.2. Durata de funcţionare a S.R.A. poate fi redusă, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.

Art. 5 Asociaţia se constituie cu scopul de a contribui la:

a. Perfectionarea practicii medicale, cercetării medicale si învătământului medical în vederea optimizării sistemului de asistentă medicală si a îmbunătătirii stării de sănătate a populatiei din România prin utilizarea profilactică si terapeutică a produselor stupului de albine.

b. Informarea si discutarea problemelor de sănătate cu publicul si alte organisme neguvernamentale sau guvernamentale implicate în ameliorarea stării de sănătate a populatiei, care privesc apiterapia.

c. Elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale si neguvernamentale în probleme legate de apiterapie.

d. Ridicarea prestigiului, reprezentarea, sustinerea si promovarea intereselor profesionale stiintifice precum si protejarea activitătilor atât pe plan intern cât si international a apiterapiei si apiterapeutilor.

Art. 6. În vederea realizării scopurilor pentru care a fost înfiintată, S.R.A. are următoarele obiective:

a. Participă si dezvoltă programe si proiecte de cercetare stiintifică în domeniul apiterapiei.

b. Colaborează cu institutiile ce pot contribui la îmbunătătirea practicii apiterapiei si perfectionării acesteia.

c. Organizează un sistem propriu de documentare, informare medicală si sprijinire a editării si difuzării revistelor de specialitate de apiterapie, în tară si în străinătate.

d. Stimulează, sprijină si organizează schimburi profesional-stiintifice de informatii si de experientă ale membrilor săi cu parteneri din tară si străinătate.

e. Participa la elaborarea calendarului anual al manifestărilor stiintifice medicale organizate de societăti medicale de specialităti înrudite / conexe si filiale ale S.R.A., pe care le difuzează pe plan intern si international.

f. Acordă diplome, premii si alte modalităti stimulative pentru activitate stiintifică si profesională deosebită.

g. S.R.A., prin comisiile sale de specialitate, furnizează asistentă stiintifică organismelor guvernamentale si non-guvernamentale solicitante, care sunt angajate în protejarea sănătătii populatiei.

h. Participă la activităti vizând cresterea calitătii deontologice a actului medical apiterapic.

i. Propune proiecte de optimizare a învătământului universitar si postuniversitar medical în domeniul apiterapiei.

j. Organizează, în tară, congrese nationale, conferinte, consfătuiri, simpozioane si participă, prin delegatii săi, la congresele internationale si la orice alte manifestări stiintifice.

k. Organizează, împreună cu sectoarele de resort, cursuri de specializare sau perfectionare sau studii de documentare în tară.

l. Organizează cursuri si programe de instruire inclusiv cu participare internatională. În acest scop poate organiza ateliere de lucru sau poate participa la proiecte de cercetare.

m. Obtine si acordă burse în tară si străinătate.

n. Decernează Premiile S.R.A.

Capitolul II. Căile de realizare a scopului si obiectivelor propuse

Art. 7 Caile de realizare a scopului si obiectivelor propuse sunt următoarele:

(1) colaborarea cu institutii de stat sau private cat si cu persoane implicate in domeniul sau de interes;

(2) organizarea de manifestari stiintifice cu caracter national si international (mese rotunde, conferinte, simpozioane, congrese etc.);

(3) colaborarea colegiala in desfasurarea manifestarilor profesionale similare (Fitoterapie, Aromaterapie, Acupunctura, Ayurveda etc.) pe plan national si international;

(4) organizarea de activitati educationale si informationale adresate personalului sanitar si populatiei;

(5) sustinerea informationala si/sau materiala a altor institutii sau persoane care lucreaza in domeniul sau de interes;

(6) editarea de publicatii specifice (reviste, brosuri, prospecte, CD-uri, DVD-uri etc.).

 

Capitolul III. Patrimoniul, veniturile şi cheltuielile

Art.8. Activul patrimonial al asociaţiei se constituie prin aport în numerar şi în natură, după cum urmează:

1. taxele de înscriere;

2. cotizaţiile lunare sau anuale ale membrilor;

3. sponsorizări ale unor persoane juridice române sau străine;

4. donaţii sau alte ajutoare materiale acordate asociaţiei;

5. legate din ţară şi din străinătate;

6. subvenţii guvernamentale şi locale;

7. venituri realizate din vanzarea unor publicaţii (reviste, brosuri, carti, CD-uri, DVD-uri), din administrarea de site-uri sau diferite prestări de servicii în domeniul său de activitate;

8. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

9. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

10. alte surse permise de legislaţia romană în vigoare.

Art.9. Asociaţia poate produce şi vinde produse şi servicii în mod accesoriu, pentru realizarea şi susţinerea obiectului său de activitate.

Surplusul de venit, dacă există după vânzarea produselor şi plătirea tuturor taxelor şi a costurilor, va fi întotdeauna returnat în contul Asociaţiei pentru plata cheltuielilor administrative şi pentru finanţarea realizării scopului Asociaţiei.

Nici-o parte din surplusul de venit nu poate fi distribuită niciunuia dintre membrii organelor de conducere sau de administraţie, şi niciunei alte persoane fizice sau juridice membră a Asociaţiei, cu exceptia plăţii salariilor şi onorariilor stabilite.

Art.10. Cheltuielile asociaţiei cuprind:

a) planificarea şi realizarea de proiecte utile realizării scopului Asociaţiei;
b) organizarea de întâlniri, simpozioane, conferinţe etc. utile realizării scopului Asociaţiei;
c) procurarea de cărţi si publicaţii de specialitate, din ţară şi din străinătate;
d) cheltuieli cu imprimatele, tehnica de calcul, rechizitele şi tipăriturile;
e) cheltuieli cu poşta şi comunicaţiile;
f) chirii şi cheltuieli aferente sediului (apă, gaze, energie electrică, termică, internet, telefon, etc.);
g) promovare şi publicitate;
h) orice alte cheltuieli utile realizării scopului Asociaţiei şi necuprinse în prezentul statut, dacă sunt aprobate de Consiliul Director.

Capitolul IV. Membrii S.R.A – drepturi şi îndatoriri

Art. 11. Poate fi membru al S.R.A. orice cetăţean român sau strain care activeaza in domeniul apiterapiei si/sau domeniilor ei conexe.

Art. 12. S.R.A. se compune din membri titulari, asociaţi si de onoare:

A) Membrii titulari sunt membri ai SRA cu drepturi depline, au obligatia de a plăti integral cotizaţia stabilită de Adunarea Generală, aleg si pot fi alesi in toate structurile S.R.A., ei avand drept de vot deliberativ.

Ei pot fi: medici, cadre medicale medii, farmacisti, biochimisti, chimisti, biologi, agronomi, apicultori care activeaza in domeniul apiterapiei, apiculturii si domeniilor lor conexe, conform reglementarilor legislative in vigoare.

B) Membrii colaboratori, care au dreptul de a participa la adunarile generale, au obligaţia de a plăti o cotizaţie diminuată la 50% din cea stabilită pentru membrii titulari şi nu pot fi aleşi în structurile de conducere ale SRA, în schimb pot alege şi pot fi aleşi în comisiile constituite in anumite domenii de interes, prin hotărârea adunării generale a SRA; au drept de vot consultativ. Ei pot fi din categoriile enumerate in paragraful A) Membrii titulari, cat si:

– elevi, studenti, pensionari;

– persoane de alte profesii decat cele enumerate la paragraful A) care sunt interesate de Apiterapie sau de domeniile conexe acesteia;.

C) Membrii de onoare pot fi desemnaţi cu consimţământul acestora, de adunarea generală a SRA, la propunerea Consiliului Director, dintre persoanele care s-au evidentiat, prin merite deosebite, recunoscute pe plan national si/sau international, pentru activitatea in domeniul Apiterapiei, având aceleasi drepturi cu ale membrilor titulari, fara a fi insa obligaţi la plata cotizatiei si participarea la adunarea generala; au drept de vot consultativ.

Art. 13. Dobândirea calităţii de membru SRA

13.1. Dobândirea calităţii de membru titular sau asociat, se realizează prin completarea cererii de adeziune însoţită de actele menţionate în aceasta, adresată Consiliului Director al S.R.A.

13.2. La primirea cererii, Consiliul Director are obligaţia discutării acesteia şi comunicării deciziei sale solicitantului, în termen de 30 de zile de la înregistrare.

13.3. În cazul admiterii cererii, solicitantul are obligaţia achitării cotizaţiei anuale.

13.4. În cazul respingerii cererii, solicitantul se poate adresa adunării generale a S.R.A., care va dezbate cererea în prima sa reuniune.

13.5. Stipulaţiile pct. 13.4. sunt aplicabile şi în situaţia în care Consiliul Director nu poate adopta o decizie din cauza neîntrunirii majorităţii statutare, caz în care are obligaţia de a înainta cererea spre soluţionare primei Adunării Generale a S.R.A.

13.6. Dobândirea calităţii de membru va fi supusă ratificării primei Adunări Generale a S.R.A., ocazie cu care se va reactualiza şi lista membrilor, pe categorii.

Art. 14. S.R.A. va tine evidenta tuturor membrilor săi la nivel central. Lista membrilor este un document de baza al S.R.A.

Art. 15. Membrii S.R.A. au dreptul să:

a) Participe la adunarile generale;

b) Participe la orice actiune a S.R.A. conform statutului individual de membru;

c) Aleagă şi să fie aleşi in comisiile de specialitate ale S.R.A.;

d) Membrii titulari si membrii onorifici pot alege si pot fi aleşi în structurile de conducere şi de control ale S.R.A. si pot fi desemnati sa conduca filialele sau sucursalele teritoriale ale S.R.A.

e) Beneficieze de baza de documentare a S.R.A;

f) Sa publice în publicatiile Societatii lucrari stiintifice din domeniul Apiterapiei sau domenii conexe, rod al experientei si cercetarii personale sau al colectivelor in care lucreaza.

g) Sa faca propuneri pentru programele S.R.A. si orice alte propuneri care ar putea fi utile desfasurarii activitatii S.R.A.

 

Art. 16. Membrii S.R.A. au obligaţia să:

a) Respecte prevederile prezentului statut precum si documentele interioare care reglementeaza activitatea S.R.A.;

b) Activeze pentru indeplinirea scopului si obiectivelor S.R.A. ;

c) Participe la actiunile initiate si organizate de S.R.A. ;

d) Să duca la îndeplinire misiunile încredinţate în calitate de membru al organelor de conducere, de control sau al comisiilor de specialitate ale S.R.A;

e) Sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia stabilita de Adunarea Generala.

 

Art. 17

17.1. Calitatea de membru al S.R.A. se poate pierde astfel:

a) Prin renuntare voluntară efectuată prin depunerea unei cereri în acest sens adresată Consiliului Director ;

b) Prin excludere hotărâtă de Consiliul Director, pentru urmatoarele motive:

b.1. pentru nerespectarea statutului si a reglementarilor interne ale S.R.A.;

b.2. abateri grave de la etica si deontologia medicala, sau alte fapte care sunt incompatibile cu calitatea de medic, farmacist, biochimist, biolog, apicultor etc.;

b.3. neplata cotizatiei timp de 2 ani;

c) Prin deces.

17.2. În toate cazurile prevăzute la art. 17.1. pct. a şi b, Consiliul Director are obligaţia comunicării deciziei privitoare la pierderea calităţii de membru persoanei în cauză, şi prezentării situaţiei reactualizate membrilor Adunării Generale, în prima sa reuniune.

17.3. Împotriva deciziei de excludere adoptată de Consiliul Director, persoana în cauză poate adresa Adunării Generale o contestaţie ce va fi pusă în dezbatere şi soluţionată cu ocazia primei reuniuni.

17.4. Împotriva hotărârii adoptată de Adunarea Generală în soluţionarea contestaţiei prevăzută la pct. 17.3., persoana în cauză se poate adresa potrivit legii, instanţei judecătoreşti competente.
Capitolul V. Organele de conducere a S.R.A., modul de funcţionare şi competenţele acestora

Art. 18. Adunarea Generală

18.1. Adunarea Generală a S.R.A. este organul suprem de conducere şi până când numărul membrilor titulari nu depăşeşte 100 de persoane, este formată din totalitatea acestora.

18.2. Dacă numărul membrilor titulari prevăzut la pct. 18.1. este depăşit, în prima reuniune a Adunării Generale ce va avea loc se vor stabili pentru viitor criteriile şi norma de reprezentare.

Art. 19. Convocarea Adunării Generale

19.1. Adunarea Generală este convocată de preşedinte pe baza deciziei Consiliului Director, odată pe an potrivit legii în reuniuni ordinare şi ori de câte ori este nevoie, în reuniuni extraordinare.

19.2. Convocarea Adunării generale se face cu 30 de zile înaintea datei fixate, printr-o comunicare ce va cuprinde ora şi ordinea de zi precum si, după caz, locul desfăsurării, urmând a fi comunicată tuturor membrilor şi afişată la sediile şi birourile S.R.A. si/sau pe website-ul S.R.A.
Art. 20. Majoritate de prezenţă şi vot pentru Adunarea Generală ordinară

20.1. Reuniunea se întruneşte şi deliberează valabil în prezenţa oricărui număr de membri, şi adopta hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi sau reprezentaţi.

20.2. Membrii S.R.A. pot fi reprezentaţi în adunarea generală numai prin alţi membri care fac parte din aceeaşi categorie cu cel care a dat mandat scris de reprezentare. Participarea la Adunarea Generala se poate realiza si de la distantă, prin intermediul mijloacelor si sistemelor de comunicare la distantă, prin internet, videoconferintă, videotelefonie, webinar s.a. Membrii care nu pot fi prezenti la Adunarea Generala, in mod direct, pot vota la distanta, prin Internet; S.R.A. poate organiza vot electronic.

20.3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor organelor de conducere şi control, precum şi a comisiilor de specialitate, precum şi pentru revocarea acestora şi descărcarea de gestiune.

Art. 21. Competenţele adunării generale ordinare

Adunarea generală ordinară are următoarele competenţe:

a) Stabileşte numărul, alege şi revocă membrii celorlalte organe de conducere şi control, respectiv Consiliul Director, Comisia de cenzori, Preşedintele şi Vicepreşedinţii precum şi competenţele acestora;

b) Aprobă situaţiile financiare ale anului financiar încheiat, precum şi raportul de activitate al Consiliului Director, al Comisiei de cenzori şi al comisiilor de specialitate;

c) Descarcă de gestiune membrii Consiliului Director;

d) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar în curs;

e) Aprobă programul de activitate pentru anul în curs, pe baza propunerii Consiliului Director;

f) Aprobă pe baza propunerii Consiliului Director, organigrama S.R.A.;

g) Aprobă valoarea anuală a cotizaţiei şi când este cazul, a taxei de înscriere;

h) Aprobă înfiinţarea de filiale teritoriale şi condiţiile înregistrării acestora potrivit legii, stabilind până la înfiinţare şi condiţiile de susţinere financiară a formalităţilor de înregistrare;

i) Aprobă înfiinţarea de sucursale şi condiţiile de funcţionare a acestora;

j) Aprobă înfiinţarea, domeniul de activitate, numărul membrilor si modul de lucru al comisiilor de specialitate, pe baza propunerii Consiliului Director;

k) Alege membrii comisiilor de specialitate, pe baza propunerii celor prezenţi la reuniune;

l) Aprobă modificarea statutului S.R.A.;

m) Pune în discuţie contestaţiile formulate în cazul excluderii unor membri şi discută primirea membrilor dacă o decizie în acest sens nu a putut fi adoptată în Consiliul Director;

n) Are orice alte competenţe prevăzute de lege şi discută orice alte probleme de interes care figurează pe ordinea de zi cuprinsă în convocare.

 

Art. 22. Adunarea generală extraordinară

22.1. Adunarea Generală extraordinară se convoacă de Preşedinte, pe baza deciziei Consiliului Director, la solicitarea scrisă a cel puţin 1/3 din totalul membrilor cotizanţi ai S.R.A., sau la solicitarea scrisă a unei filiale teritoriale daca a fost înfiinţată.

22.2. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face potrivit stipulaţiilor art. 19.2.

22.3. Adunarea Generală extraordinară se întruneşte valabil şi adoptă hotărâri la prima şi a doua convocare, în condiţiile art. 20.

22.4. Membrii S.R.A. pot fi reprezentaţi în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la art. 20.3.

Art. 23. Reguli comune privitoare la adunările generale

23.1. Conducerea reuniunilor este asigurata de preşedinte, ajutat de un prezidiu format din vice-preşedinţi, preşedintele comisiei de cenzori şi Secretarul General.

23.2. Hotărârile luate de Adunarea Generala, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva.

23.3. Împotriva hotărârilor adunării generale contrare legii sau statului, oricare membru al S.R.A. care nu a participat la reuniune sau a participat, dar a votat împotriva unei hotărâri care a fost însă adoptată, iar poziţia sa a fost consemnata in scris, poate cere instanţelor judecătoreşti competente anularea hotărârii.

23.4. Dezbaterile si hotărârile Adunărilor Generale vor fi consemnate intr-un proces verbal care va fi redactat de secretariatul S.R.A. si va fi semnat de Preşedintele Consiliului Director, preşedintele comisiei de cenzori şi secretarul general.

23.5. Dacă Adunarea Generală aduce modificări statutului S.R.A., noul statut va fi înregistrat la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

Art. 24. Consiliul director

24.1. Consiliul Director este ales şi revocat de adunarea generală ordinară, este format dintr-un număr impar de membri stabilit la numire, este ales din rândul membrilor titulari ai S.R.A. pentru mandate de câte 4 ani, şi este condus de Preşedinte.

24.2. Consiliul Director asigură conducerea S.R.A. între reuniunile adunărilor generale ordinare, şi are următoarele competenţe:

a) Aduce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale;

b) După numire îşi adoptă cu 51% din numărul membrilor, propriul regulament de funcţionare;

c) Decide cu privire la modificarea sediului social şi a sediilor sucursalelor şi filialelor până la înfiinţarea acestora;

d) Întocmeşte raportul anual de activitate şi asigură întocmirea situaţiilor financiare;

e) Pregăteşte bugetul anual de venituri şi cheltuieli precum şi programul de activitate;

f) Aprobă cererile de adeziune înregistrate;

g) Asigură colectarea cotizaţiilor şi a taxelor de înscriere;

h) Stabileşte data şi ordinea de zi a adunărilor generale;

i) Stabileşte domeniile de responsabilitate ale vicepreşedinţilor;

j) Propune adunării generale înfiinţarea de filiale/sucursale/comisii de specialitate;

k) Colaborează cu comisia de cenzori şi cu Secretariatul general;

l) Asigură gestiunea fondurilor S.R.A.;

m) Asigură editarea publicatiilor S.R.A.

n) aproba programul manifestarilor stiintifice ale S.R.A.

o) aprobă afilierea la organizaţii similare din ţară sau din străinătate;

p) asigură coordonarea şi susţinerea activităţii Preşedintelui, Vicepreşedinţilor şi Secretariatului General;

q) are orice alte competenţe rezultate din lege sau delegate de adunarea generală a S.R.A.

 

Art. 25. Preşedintele S.R.A.

25.1. Preşedintele S.R.A. este ales şi revocat de Adunarea Generală ordinară, din rândul membrilor titulari sau onorifici, pentru mandate de 4 ani. Atunci cand este indisponibil, poate fi reprezentat de catre unul dintre vicepresedinti.

25.2. Preşedintele S.R.A. are următoarele competenţe:

a) reprezintă S.R.A. în relaţiile cu terţii;

b) convoacă adunarea generală în condiţiile prezentului statut;

c) conduce lucrările adunărilor generale;

d) are drept de semnătură în conturile deschise la bănci pe numele S.R.A.;

e) da mandat de reprezentare unor membrii sau a unor terţi pentru a reprezenta S.R.A. atunci când consideră necesar;

f) are orice alte atribuţii şi competenţe cuprinse în prezentul statut, stabilite de Adunarea Generală ori Consiliul Director sau prevăzute de lege.

 

Art. 26.Vicepreşedinţii

26.1. Adunarea generală poate alege unul sau mai mulţi vicepreşedinţi din rândul membrilor titulari sau onorifici, pentru acelaşi mandat cu al preşedintelui.

26.2. Domeniile de responsabilitate ale fiecărui vicepreşedinte sunt stabilite de Consiliul Director, în prima sa şedinţă după numire.

26.3. Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii:

a) reprezintă S.R.A. în lipsa Preşedintelui, potrivit domeniului alocat fiecăruia de către Consiliul Director;

b) coordonează după înfiinţarea acestora, comisiile de specialitate în domeniul propriu de coordonare;

c) au orice alte atribuţii de coordonare si reprezentare delegate de Preşedinte sau stabilite de Adunarea Generală.

 

Art. 27. Controlul gestiunii S.R.A.

27.1. După înfiinţare, controlul gestiunii fondurilor SRA este asigurat de un cenzor.

27.2 Alegerea unei comisii de cenzori formată din trei membri din care doi sunt membri titulari ai S.R.A. iar unul trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, este obligatorie dacă numărul membrilor S.R.A. înregistraţi până la o Adunare Generală, depăşeşte 100.

27.3. Când se înfiinţează, Comisia de cenzori este aleasă şi revocată de adunarea generală ordinară, pentru mandate de câte 3 ani, şi este condusă de un Preşedinte.

27.4. Cenzorul/Comisia de Cenzori, dacă este aleasă, are următoarele competenţe:

a) desemnează din rândul membrilor săi Preşedintele comisiei de cenzori când a fost aleasă o comisie de cenzori;

b) verifică modul în care este administrat şi gestionat patrimoniul S.R.A.;

c) întocmeşte rapoarte de verificare periodice şi le prezintă Consiliului Director;

d) întocmeşte raportul anual asupra conturilor S.R.A. şi îl prezintă Adunării Generale ordinare;

e) poate fi invitat şi poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

f) dupa numire, îşi adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl comunică Consiliului Director (când controlul este asigurat de o Comisie de cenzori);

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

Art. 28. Secretariatul General

28.1. Între reuniunile Consiliului Director, activitatea curentă a S.R.A. poate fi coordonata de un Secretariat General, care desfăşoară activitate permanentă, ce poate fi remunerată sau nu, şi este format din persoane care pot să nu fie membrii ai SRA.

28.2. Secretariatul general este condus de un Secretar General ce poate fi salariat, ales de catre Adunarea Generala.

28.3. Secretarul General are următoarele atribuţii:

a) asigură punerea in executare a hotararilor adunarii generale si a deciziilor Consiliului Director;

b) asigură coordonarea curentă, operativă şi permanentă a întregii activităţi a S.R.A.;

c) urmăreşte respectarea şi realizarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii aprobat de Adunarea Generala;

d) organizează reuniunile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

e) conduce, controlează si îndrumă activitatea personalului angajat;

f) are orice atribuţii stabilite de Consiliul Director în fişa postului.

 

Capitolul VI. Filiale, reprezentanţe, centre

Art.29. În condiţiile legii, Asociaţia poate să înfiinţeze entităţi cu personalitate juridică, respectiv filiale, precum şi reprezentanţe şi centre, în ţară şi în străinătate, fără personalitate juridică.

Filialele se înfiinţează pentru a realiza activităţi în domeniile ce servesc scopurilor prevăzute în art.6 din prezentul Statut.

Art.30. Înfiinţarea filialelor se face prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director, şi prin întocmirea Statutului în condiţiile legii şi al prezentului Statut.

Art.31. În hotărârea de înfiinţare a filialelor precum şi în Statutul aprobat, Consiliul Director va delibera asupra elementelor constitutive pentru ca filiala să ia naştere în mod valabil, cu respectarea legii şi a prezentului Statut, respectiv: denumire, sediu, scop, activităţi, patrimoniu şi surse de constituire, organizare, conducere şi mod de funcţionare, dizolvare şi domeniile în care se impune acordul Consiliului Director al asociaţiei, condiţiile de modificare a Statutului filialelor.

Art.32. Consiliul Director al filialelor este format dintr-un număr de 3 persoane, alese dintre persoane devotate scopului asociaţiei, numite de către Preşedintele asociaţiei, mandatat de Consiliul Director al asociaţiei.

Art.33. Consiliul Director al asociaţiei veghează la coordonarea activităţii filialelor, pentru ca activitatea acestora să se armonizeze cu scopul asociaţiei precum şi cu activitatea celorlaltor filiale, evitându-se suprapunerile de interese şi subiecte, şi pentru ca filiala să contribuie la menţinerea şi creşterea prestigiului asociaţiei.

Art.34. S.R.A. se poate asocia si afilia cu/la alte persoane juridice de drept public sau privat, din tara sau din strainatate, daca aceasta contribuie la realizarea obiectivelor sale.

 

Capitolul VII. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei

Art.35. Următoarele situaţii vor conduce la dizolvarea Asociaţiei:

a) de drept;

b) hotărârea Adunării Generale a asociaţilor luată prin votul unanim al membrilor;

c) hotărâre judecătorească;

d) în orice alte situaţii prevăzute de lege.

 

Art.36. Asociaţia se dizolvă de drept prin:

a) realizarea sau imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;

c) reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

 

Art.37. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului e urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când Asociaţia a devenit insolvabilă;

e) când Asociaţia desfăşoară activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, autorizaţii pe care nu le deţine.

Art.38. În caz de dizolvare, Asociaţia va fi lichidată, cu excepţia situaţiei în care dizolvarea este efectul fuziunii sau al divizării totale a asociaţiei sau în alte cazuri prevăzute de lege în care dizolvarea nu atrage după ea lichidarea.

Art.39. Lichidarea asociaţiei va fi făcută corespunzător prevederilor legale aplicabile în materie la momentul lichidării.

Art.40. Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării asociaţiei va fi stabilită de fondatorii asociaţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art.41. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Art.42. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Capitolul VIII. Litigii. Dreptul aplicabil

Art.43. Membrii sunt de acord ca eventualele litigii născute în cursul derulării activităţii asociaţiei să fie soluţionate pe cale amiabilă.

Art.44. Litigiile ce nu sunt soluţionate pe cale amiabilă, se supun spre rezolvare instanţei de judecată competente.

Capitolul IX. Clauze finale

Art.45. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în materia asociaţiilor de drept privat precum şi cu cele privitoare la exercitarea profesiei de către membrii titulari şi membrii asociaţi.

Art.46. Prezentul Statut intră în vigoare de la data adoptării lui.

Redactat şi dactilografiat în 5 (cinci) exemplare, şi adoptat astăzi, 02.11.2013.

 

Semnături:

Ştefan Stangaciu, Cristina Aosan, Eugen Ştefan